Πρόβλημα Κατανόησης

Ποτέ του δεν καταλάβαινε το γιατί δεν καταλάβαινε το γιατί δεν καταλάβαινε το γιατί δεν καταλάβαινε.

Comments